Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností:

A) Technická správa

 • plánování oprav a údržby
 • kontrola funkčnosti objektu
 • zajišťování pravidelných revizí u předepsaných zařízení dle příslušných předpisů
 • uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli jednotlivých služeb
 • organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí
 • zajištění provozu výtahů
 • zajištění úklidu společných prostor domu, chodníků a ostatních přilehlých ploch
 • zajištění zahradnických prací (sekání trávníků, péče o ostatní zeleň)
 • přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za tyto práce
 • reklamace vad po provedených opravách v záruční době
 • 1 x ročně sestavování plánu oprav
 • zajištění zpracování pasportů bytů, nebytových prostor a domů

B) Evidence a předpis

Data o bytových a nebytových jednotkách a jejich uživatelích jsou zpracovávána ve specializovaném softwaru WinDomy.

 • vedení a aktualizace přehledné evidence vlastníků (nájemníků)
 • předpis a kontrola záloh na služby a příspěvků na správu domu
 • zpracování změn záloh na služby a příspěvky na správu domu
 • pravidelné zpracování upomínek dlužníkům
 • zpracování vyúčtování záloh na služby
 • zpracování oznámení o výši čerpání z fondu oprav
 • návrh změny výše předpisů v návaznosti na vyúčtování záloh na služby
 • tisk evidenčních listů
 • uzavírání nájemních smluv o užívání bytů v zastoupení vlastníka (družstva, společenství )

C) Vedení účetnictví

viz účetnictví

Mimo výše uvedené činnosti provádíme, na základě Vaší konkrétní potřeby, následující práce:

 • rekonstrukce účetnictví (nezbytné v případě, kdy účetnictví vlastníka nebylo řádně vedeno)
 • kontrola účetnictví minulých účetních období (vhodné v případě, kdy má vlastník pochybnosti o dosavadní správnosti účetnictví)
 • prověření historie pohybu prostředků ve fondu oprav a případných dalších fondů (vhodné v případě,
 • kdy má vlastník pochybnosti o způsobu předepisování příspěvků do fondů nebo o oprávněnosti čerpání z fondů)

Správa nemovitostí

Updated on 2017-07-12T10:25:02+00:00, by Karolina Zdenková.